Zpracování osobních údajů – Makevision s.r.o.

Na této stránce najdete všechny důležité informace, které se týkají zpracování osobních údajů během našich výzkumů. Ještě než se pustíme do konkrétních detailů, chceme vás ujistit, že jsou nám vaše osobní údaje svaté a celé téma bereme vážně. Naším cílem je, aby firmy lépe chápaly potřeby svých zákazníků.

A teď vzhůru – podívejte se na samotné podmínky, práci s cookies, nebo kontaktní formulář.

Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů probíhá v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména Nařízením EU 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů.

1. Základní ustanovení

1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je:

Makevision s.r.o.,
se sídlem Podbabská 870/2,
Praha 6, 160 00

IČ: 24249025

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka C 197119 (dále jen: „správce“).

1.2 Kontaktní údaje správce jsou: adresa – Podbabská 870/2, 16000 Praha, email – moderator@makevision.cz, telefon –724 666 236.

1.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a v registračních formuláři, v dotazníku nebo osobní údaje (jako např. výpovědi o vašem chování), které správce získal na základě diskuse, do které jste se zapojil/a.

2.2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění dohody a závazků a kontrolní účely. Údaje jako jméno a příjmení, adresa, datum narození a číslo účtu potřebujeme, abychom mohli zpracovat vzájemné závazky. Potřebujeme si také ověřit, že nejde o tzv. smyšlené osoby. 

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

3.1 plnění dohody mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. A to za účelem vyplacení odměny za účast na diskusi a výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem. Pro vyplacení odměny jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné odeslání odměny (jméno a adresa, bydliště, telefon, e-mail, bankovní účet), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění dohody, bez poskytnutí osobních údajů není možné dohodu uzavřít či jí ze strany správce plnit. Doba zpracování osobních údajů za tímto účelem je maximálně 15 let.

3.2 oprávněný zájem správce za účelem případných dotazů, stížností a řešení reklamací v souvislosti s plněním uzavřené dohody. Doba zpracování osobních údajů za tímto účelem je maximálně 15 let.

3.3 váš souhlas se zpracováním pro účely analýzy zjištěných informací o vašem chování, zvyklostech, názorech apod. získaných na základě výpovědí, které jste poskytl/a nebo poskytnete v diskusi. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání tohoto souhlasu, maximálně ale po dobu 3 let.

3.4 za účelem zajištění funkčnosti našich webových stránek a aplikací můžeme pracovat s tzv. soubory cookies. Právním základem takového zpracování je funkčnost webových stránek a uzavření dohody. Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu, která je nezbytná k zajištění funkčnosti webových stránek a aplikací (tj. po dobu několika dnů nebo týdnů).

4. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

4.1 Vaše osobní údaje můžeme sdílet například s externími partnery (např. vývoj IT, moderátoři, tazatelé) nebo s jinými osobami, které však samozřejmě podléhají povinnosti zachování důvěrnosti a se všemi máme uzavřenou zprostředkovatelskou smlouvu.

4.2 Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • zajišťující služby provozování platformy Makevision (hosting, software apod.),
 • zajišťující marketingové služby (Facebook, Google, aj.).

4.3 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Pokud ano, tak se všechny subjekty mimo EU rovněž řídí směrnicí GDPR a spadají pod Privacyshield.gov.

5. Vaše práva

5.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

5.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111

6. Podmínky zabezpečení osobních údajů

6.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

6.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zaheslování počítačů, používání antivirových programů, šifrování dat aj.

6.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

6.4 Správce prohlašuje, že data (tedy především citace výpovědí) budou veřejně publikována pouze anonymizovaná resp. bez spojitosti s osobními údaji, které by vedly k identifikaci konkrétní osoby.

7. Zásady používání souborů cookie

7.1 Popis souborů cookie

Za účelem zlepšení poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies tak pomáhají např.:

 • ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné např. dokončit bez obtíží vyplnění formulářů;
 • při zapamatování přihlašovacích údajů našich respondentů, takže je nemusí pokaždé zadávat;
 • při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji;
 • pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží.

Další obecné informace k souborům cookie naleznete např. zde.

7.2 Námi používané soubory cookie

Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

 • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých reklamních kanálů
 • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých reklamních kanálů
 • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
 • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
 • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost stránek

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“).

Tyto podmínky byly aktualizovány dne 15. 7. 2022.

Kontaktujte nás

Pokud máte ke zpracování osobních údajů jakékoliv otázky, můžete nás kontaktovat na moderator@makevision.cz nebo na telefonním čísle 724 666 236. A nebo využijte kontaktní formulář.